การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม(STS) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Development of Instructional Package by using Science Technology and Society

Authors

  • เฉลิมพร ทองพูน
  • พิกุล คำภีระปาวงค์

Keywords:

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม Instructional Package Problem Solving Ability Science Technology and Society Approach

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโน โลยี และสังคม (STS) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STS เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี และ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STS เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STS  เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี จำนวน 4 ชุด   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด STS เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ผลการวิจัยพบว่า  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STS  เรื่อง  ปฏิกิริยาเคมีที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด    ( = 4.69 , S.D.= 0.48 ) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.98/83.34 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  2) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวคิด STS อยู่ในระดับมาก        ( = 4.18, S.D.= 0.53) ABSTRACT The purposes of this research were :  to create and  study  the efficiency of instructional package by using Science Technology and Society approach (STS) in chemical reaction for grade 10 students  at  the criterion of 80/80, to compare the problem solving ability of students before and after learning with instructional package by using STS approach in chemical reaction and to study the students’ satisfaction toward learning through the  instructional package by using STS approach in chemical reaction. The samples were 46 students of grade 10. The research instrument consisted of 4 instructional packages by using STS approach in chemical reaction, a 20 item problem solving ability test with 4 multiple choices and a 20 item students’ satisfaction questionnaire toward learning through the instructional package by using STS approach in chemical reaction. The results of the this research revealed that 1) The instructional package by using STS approach in chemical reaction had the highest level ( = 4.69, S.D.= 0.48 ) and had efficient value of 81.98/83.34 to meet the 80/80 criteria. 2) Student’s problem solving abilities of learning through the instructional package by using STS approach after being taught was higher than those before being taught at the 0.05 level of significance. 3) The students’ satisfaction toward learning through the instructional package by using STS approach was of the high level ( = 4.18, S.D.= 0.53).  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-25