ผลของสารสกัดจากใบยอป่า (Morinda elliptica (Hook. f.) Ridl.) ต่อการงอกของเมล็ด Effect of Crude Extract from Leaf of Morinda elliptica (Hook. f.) Ridl. on Seed Germination

Authors

  • ภาคภูมิ พระประเสริฐ
  • จารุวรรณ แซ่เอง

Keywords:

ยอป่า อัลลีโลพาธี การงอกของเมล็ด Morinda elliptica (Hook. F.) Ridl., allelopathy, seed germination

Abstract

บทคัดย่อ จากการศึกษาผลอัลลีโลพาธีของสารสกัดหยาบจากใบยอป่าที่สกัดด้วยน้ำกลั่นและ          เมทานอล (50, 80, และ 95 เปอร์เซ็นต์ v/v) ต่อการงอกของเมล็ดถั่วเขียว (Vigna radiata L.) และ    ข้าว (Oryza sativa L.) พบว่าได้สารสกัดหยาบเข้มข้น 41, 39, 29 และ 22 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ สารสกัดจากใบยอป่าที่สกัดด้วยน้ำกลั่นมีผลต่อการงอกของเมล็ดถั่วเขียวและข้าวมากที่สุด โดยมีผลให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกลดลงเป็น 81 และ 66 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อศึกษาถึงผลของสารสกัดต่อความยาวยอดของเมล็ดถั่วเขียว พบว่า สารสกัดด้วยเมทานอล 50 เปอร์เซ็นต์ มีผลยับยั้งความยาวยอดได้ดีที่สุดคือ 73 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ส่วนสารสกัดด้วยเมทานอล 80 เปอร์เซ็นต์มีผลยับยั้งความยาวรากของเมล็ดถั่วเขียวมากที่สุดโดยมีผลยับยั้ง 76 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม สำหรับการศึกษาถึงผลของสารสกัดต่อการเจริญของยอดและรากของต้นกล้าข้าว พบว่า สกัดด้วยเมทานอล 50 เปอร์เซ็นต์มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของยอดและรากได้ดีที่สุด คิดเป็น 94 และ 95 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมตามลำดับ (P ≤ 0.05). The aim of this study was to investigate the allelopathic effect of crude extract from leaves of Morinda elliptica (Hook. f.) Ridl. on seed germination and seedling growth of rice (Oryza sativa L.) and mungbean (Vigna radiata L.). The M. elliptica leaves were extracted by various solvents including water and aqueous methanol (50%, 80%, and 95% v/v) which afforded the crude extracts at the concentrations of 41, 39, 29, and 22 g/L, respectively. The results indicated that seed germination of mungbean and rice treated by water extract were reduced to 81 and 66% when compared to the control. Seedling growth (root and shoot length) of rice and mungbean were reduced after treated by the aqueous methanol extracts. Shoot length of mungbean seedling was significantly inhibited for 73% of control after treated by the 50% aqueous methanol extract and roots length treated by the 80% aqueous methanol extract was significantly inhibited for 76% of control. The study to the effect of extracts on rice shoot and root growths showed that 50% aqueous methanol extract was significantly inhibited for 94% and 95% respectively, when compared to the control (P ≤ 0.05).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads