ต่อยอดงานวิจัยพื้นฐานสู่การประยุกต์เชิงพาณิชย์: ประสบการณ์จากเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน From Fundamental Research to Commercialization: A case Study of Silver Nanotechnology

Authors

  • สนอง เอกสิทธิ์

Keywords:

นาโนเทคโนโลยี, อนุภาคซิลเวอร์นาโน, งานวิจัยพื้นฐาน, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, Nanotechnology, Silver Nanoparticles, Fundamental Research, Technology Transfer

Abstract

บทคัดย่อ กรณีศึกษานี้ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อต่อยอดงานวิจัยพื้นฐานการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนให้เป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างงานศิลป์และเครื่องประดับ คณะนักวิจัยของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ทำงานวิจัยพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสังเคราะห์อนุภาคนาโนที่สามารถควบคุมขนาดและรูปร่างได้อย่างแม่นยำด้วยกระบวนการทางเคมี เพื่อผลิตอนุภาคนาโนที่มีสมบัติเชิงแสงและมีสมบัติความเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตามที่ต้องการ สำหรับใช้เป็นวัสดุขั้นสูงสำหรับการสร้างเซ็นเซอร์ทางเคมีและวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพของโซลาเซลล์ การวางแผนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา การสร้าง และการโตของคริสตัล ทำให้คณะนักวิจัยสามารถออกแบบระบบการผลิตอนุภาคนาโนที่มีประสิทธิภาพ ความสำเร็จเบื้องต้นของการวิจัยพื้นฐานนี้นำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตรและการพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริงของภาคอุตสาหกรรม คณะนักวิจัยได้พัฒนาและออกแบบเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการผลิตอนุภาคนาโนแบบต่อเนื่อง สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี มีการพัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการ ให้สามารถใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้สามารถต่อยอดงานวิจัยพื้นฐานให้เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง สามารถนำไปใช้ผลิตสินค้านวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพด้วยนาโนเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม Abstract This case study conveyed our experience on how to transform fundamental research into commercial products including medical devices, cleaning products, and jewelry products. The researchers at the Sensor Research Unit have focused their activities on fundamental researches involving the fabrication of nanomaterials with precisely controlled size and shape for sensing and solar cell applications. A systematic research plans on the studies of reaction mechanism, crystal nucleation, and crystal growth enabled our team to develop efficient protocols for nanomaterial fabrications. The initial success on material fabrications led to patent filings and the development of technology transfer protocols and reactor design for industrial applications. We also made product prototypes for exhibitions. We trained graduate students to be the technology transfer experts capable of conveying fundamental nanotechnology knowledge to layman in the factories. Those activities enabled us to successfully transfer and implement the silver nanotechnology into practical industrial usages.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads