การศึกษาหา Salmonella Serovars และรูปแบบการดื้อยาของเชื้อที่ตรวจพบจากผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี

Authors

  • รุ่งนภา ศรีมะณี
  • ปรากรม ประยูรรัตน์
  • อรุณ บ่างตระกูลนนท์

Keywords:

Salmonella, การดื้อยา, โรคอุจจาระร่วง, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี

Abstract

จากการเก็บตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจำนวน 587 ราย จากโรงพยาบาล 8 แห่งในเขตพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2(สคร. 2) สระบุรี ด้วยวิธี rectal swab แล้วนำมาตรวจวิเคราะห์หา Salmonella ด้วยวิธี Standard Conventional Method (ISO 6579)ที่ WHO National Salmonella and Shigella Center พบว่าตรวจพบเชื้อ Salmonella จำนวน 118 ไอโซเลต จำแนกได้เป็น 24 serovars โดย serovar ที่ตรวจพบมากคือ S. Weltevreden 18 ไอโซเลต (15.25 เปอร์เซ็นต์) S. Rissen 12 ไอโซเลต (10.17 เปอร์เซ็นต์) S. Stanley 11 ไอโซเลต (9.32 เปอร์เซ็นต์) S. Derby 9 ไอโซเลต(7.63 เปอร์เซ็นต์) และ S. Hadar, S. Lexington,S.Schwarzengrund serovar ละ 7 ไอโซเลต (5.93เปอร์เซ็นต์) จากนั้นทำการทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพทั้ง 6 ชนิดได้แก่ ampicillin 10 ไมโครกรัม chloramphenicol 30 ไมโครกรัม sulphamethoxazole/trimetroprim 1.25/23.75 ไมโครกรัม tetracycline 30 ไมโครกรัม cefotaxime 30 ไมโครกรัม และnorfloxacine 10 ไมโครกรัม พบว่าเชื้อ Salmonella ดื้อต่อยาampicillin 30.25 เปอร์เซ็นต์ chloramphenicol 15.97 เปอร์เซ็นต์ sulphamethoxazole/trimetroprim 26.05 เปอร์เซ็นต์ และtetracycline 52.10 เปอร์เซ็นต์ ส่วน S. Virchow, S. Bovismorbificans, S. Thompson, S. Hvittingfoss, S. Bareilly และ S. Lexington ไม่ดื้อยาทั้ง 6 ชนิด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads