คาริโอไทป์ของพืชสกุลระกำ (Salacca) บางชนิดในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย

Authors

  • อัจฉริยา รังษิรุจิ
  • ฐปวิตรา ผ่องแผ้ว
  • ธวัช ดอนสกุล

Keywords:

ระกำ, สละ, คาริโอไทป์, โครโมโซม

Abstract

พืชสกุลระกำ (Salacca) จัดอยู่ในวงศ์ Arecaceae หรือวงศ์ปาล์ม พบทั้งหมด 21 ชนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พืชสกุลนี้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกัน ทำให้ยากต่อการจำแนกพันธุ์ ผลจากการศึกษาคาริโอไทป์ของพืชสกุลนี้จำนวน 6 พันธุ์ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พบว่ามีจำนวนโครโมโซม 2n = 28 (x = 14) โดยระกำ มีคาริโอไทป์ประกอบด้วย 10m + 1sm +1st + 2t คู่ NF = 52 สละเนินวง มีคาริโอไทป์ประกอบด้วย 11m + 3sm คู่ NF = 56 สละหม้อ มี คาริโอไทป์ประกอบด้วย 12m + 1sm + 1st คู่ NF = 56 สละสายน้ำผึ้ง มีคาริโอไทป์ประกอบด้วย 9m + 2sm + 3st คู่ NF = 56 สละพอนโดะ มีคาริโอไทป์ประกอบด้วย 13m + 1sm คู่ NF = 56 และสละบาหลี มีคาริโอไทป์ประกอบด้วย 11m + 2sm + 1st คู่ NF = 56 จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นที่สังเกตว่าพันธุ์ที่ได้จากประเทศอินโดนีเซียพบแซทเทลไลท์โครโมโซมจำนวน 1 คู่ ในขณะที่ลักษณะดังกล่าวไม่พบในพันธุ์ที่ได้จากประเทศไทย ซึ่งการจัดคาริโอไทป์และการพบแซทเทลไลท์โครโมโซมนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจำแนกพันธุ์ของพืชได้ และนับเป็นการรายงานครั้งแรกของพืชในสกุลระกำ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads