การศึกษาสมบัติของวิบริโอเฟจที่แยกจากตัวอย่างน้ำทะเลและอาหารทะเลดิบในประเทศไทย

Authors

  • อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
  • พรทิพย์ สุขสวัสดิ์
  • จริยา สินเดิมสุข

Abstract

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียในจีนัสวิบริโอและวิบริโอเฟจ จากตัวอย่างน้ำทะเลและอาหารทะเลดิบในประเทศไทย ทั้งหมด 102 ตัวอย่าง สามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ทั้งหมด 80 ไอโซเลท เมื่อนำมาทดสอบสมบัติทางชีวเคมีอื่น พบว่าเป็น Vibrio parahaemolyticus 28 ไอโซเลท V. vulnificus 48 ไอโซเลท V. alginolyticus 3 ไอโซเลท และ V. damsela 1 ไอโซเลท จากนั้นนำ V. parahaemolyticus ที่คัดแยกได้มาเป็นโฮสท์สำหรับแยกวิบริโอเฟจ พบว่าสามารถแยกวิบริโอเฟจได้ 9 ตัว ได้แก่ เฟจ Vp2, Vp4, Vp6, Vp7, Vp8, Vp9, Vp10, Vp15 และ Vp28 วิบริโอเฟจแต่ละตัว มีขนาดของพลาคแตกต่างกันตั้งแต่ 0.5-2 มิลลิเมตร เมื่อศึกษารูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พบว่าวิบริโอเฟจทั้งหมดมีส่วนหัวเป็นรูปหกเหลี่ยม มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ในช่วง53.33-93.33 นาโนเมตร มีส่วนหางที่มีความยาวเฉลี่ยอยู่ในช่วง66.67-233.33 นาโนเมตร สามารถจัดอยู่ใน Family Myoviridae และ Family Siphoviridae เมื่อนำไปศึกษาโฮสท์-เรนจ์ พบว่าเฟจทั้ง 9 ตัว สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อกับ V. parahaemolyticus สายพันธุ์อื่นได้ เมื่อนำมาทดสอบกับแบคทีเรียต่างสปีชีส์ พบว่ามีโฮสท์-เรนจ์ต่างกัน อย่างไรก็ตามวิบริโอเฟจทั้ง 9 ตัว ไม่สามารถทำให้เกิด การติดเชื้อแบคทีเรียจีนัสอื่นที่นำมาทดสอบ และเมื่อสกัดดีเอ็นเอของเฟจ Vp2, Vp4, Vp6, Vp10, Vp15 และ Vp28 แล้วนำมาตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ 5 ชนิด คือ EcoRI, PstI, HindIII, NdeI และ BglII พบว่าวิบริโอเฟจแต่ละตัวมีรูปแบบของดีเอ็นเอหลังจากตัดด้วยเอนไซม์ทั้ง 5 ชนิดแตกต่างกัน จึงยืนยันได้ว่าเป็นวิบริโอเฟจต่างชนิดกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-06-02