การสร้างซองผลิตแก๊สเพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อ Microaerophiles

Authors

  • จริยา สินเดิมสุข
  • กรัณย์ สุทธิวราคม
  • อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
  • อรพินท์ เจียระพงษ์
  • ลีลาวดี แสงสุข
  • อนัญญา ไตรบำรุงสุข

Keywords:

ซองผลิตแก๊ส, Microaerophiles, gas chromatography, Campylobacter spp.

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ทำการสร้างซองผลิตแก๊ส เพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อ microaerophiles โดยวัดปริมาณแก๊ส O2 และ CO2 ที่เกิดขึ้น ด้วยวิธี gas chromatography จากนั้นทำการปรับปริมาณแก๊ส O2 และ CO2ให้เท่ากับซองผลิตแก๊สที่มีชื่อทางการค้าว่า Oxoid และ BBL โดยปรับให้มีปริมาณของแก๊ส O2 อยู่ในช่วง 10-15 เปอร์เซ็นต์โดยโมล และปริมาณของแก๊ส CO2 อยู่ในช่วง 10-18 เปอร์เซ็นต์โดยโมล เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซองผลิตแก๊สที่สร้างขึ้นกับซองผลิตแก๊สของ Oxoid และ BBL โดยใช้เชื้อ Campylobacter spp. 5 สายพันธุ์ คือ C. jejuni ATCC 2291, C. jejuni DMST 21592, C. jejuni DMST 21638, C. coli DMST 17385 และ C. fetus DMST 21500 พบว่า ซองผลิตแก๊สทั้ง 3 ชนิด ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการเพาะเลี้ยงเชื้อทั้ง 5 สายพันธุ์ และข้อดีของการสร้างซองผลิตแก๊สขึ้นเองนี้คือมีราคาย่อมเยาว์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads