ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกของอะโวกาโดพันธุ์บัคคาเนีย Effect of Paclobutrazol on Flowering of “Buccanear” Avocado (Persea americana Mill.)

Authors

  • ศรัญญา อุทธิยาเส้า
  • นพพร บุญปลอด
  • ดรุณี นาพรหม

Keywords:

อะโวกาโด, พันธุ์บัคคาเนีย, พาโคลบิวทราโซล, การออกดอก, Avocado, Buccanear (Persea americana Mill.), Paclobutrazol, Flowering

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกของอะโวกาโดพันธุ์บัคคาเนีย ดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 4 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ำ คือ กรรมวิธีควบคุม และการ ราดสารพาโคลบิวทราโซลทางดิน อัตรา 0.5 1.0 และ 1.5 กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม พบว่า ระยะเวลาการออกดอกและเปอร์เซ็นต์การออกดอก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่กรรมวิธีราดสาร พาโคลบิวทราโซลทางดิน อัตรา 0.5 และ 1.5 กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม ทำให้ต้นอะโวกาโดมีความยาวช่อดอกสั้นกว่ากรรมวิธีอื่นๆ นอกจากนี้กรรมวิธีราดสารพาโคลบิวทราโซลทางดิน อัตรา 1.0 กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม มีผลทำให้ต้นอะโวกาโดมีจำนวนดอก จำนวนผล และเปอร์เซ็นต์การติดผลเฉลี่ยต่อช่อมากที่สุดและมีความแตกต่างกันทางสถิติ   คำสำคัญ : อะโวกาโด พันธุ์บัคคาเนีย พาโคลบิวทราโซล การออกดอก ABSTRACT   The study on effect of paclobutrazol on flowering of “Buccanear” avocado (Persea americana Mill.) was carried out during November 2013 to April  2014 at Thung Roeng Royal Project, Hang Dong District, Chiang Mai Province. The experiment was designed as Completely Randomized Design (CRD) with 4 treatments and 3 replications. The treatments were control and soil drenching with paclobutrazol at 0.5, 1.0, and 1.5 g.ai/m2 of canopy area. The results showed that flowering period and percentage of flowering were not different among treatments. However, the paclobutrazol at 0.5 and 1.5 g a.i/m2 of canopy gave shorter inflorescence than other treatments. Moreover, paclobutrazol at 1.0 g a.i/m2 of canopy gave the highest number of flowers, fruit and percent of fruit set per inflorescence.   Keywords : Avocado, Buccanear (Persea  americana Mill.), Paclobutrazol, Flowering

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads