Return to Article Details พลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี Population Dynamics of Hard clam (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) Download Download PDF