พลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี Population Dynamics of Hard clam (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758)

Authors

  • เสถียรพงษ์ ขาวหิต
  • เกษม จันทร์แก้ว

Keywords:

พลวัตประชากรม, หอยตลับ, ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย, Population Dynamics, Hard Clam (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758), Coastal Area of Laem Phak Bia

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาพลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus,1758) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ทำการเก็บตัวอย่างหอยตลับในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 วัดความยาวหอยตลับทุกตัวที่เก็บรวบรวมได้และใช้ความยาวหอยตลับทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม FiSAT_II ผลการศึกษาพบว่ามีความยาว (L∞) เท่ากับ 7.61 เซนติเมตร ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (K) เท่ากับ  0.93 ค่าการเติบโต (j/) เท่ากับ 1.73 ต่อปี ค่าอัตราการตายทั้งหมด (Z) เท่ากับ 2.66 ต่อปี ค่าอัตราการตายเนื่องจากการทำประมง (F) เท่ากับ 0.05 ต่อปี ค่าอัตราการตายตามธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.61 ต่อปี ค่าอัตราการนำมาใช้ประโยชน์ (E) เท่ากับ 0.02 และหอยตลับมีการทดแทนสูงที่สุดอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 28.12 ถึง 33.48 oC (30.96±1.79 oC) ค่าความเค็มอยู่ในช่วงระหว่าง 25.50 ถึง 31.91 psu  (28.89±2.18 psu) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ในช่วงระหว่าง 7.12 ถึง 8.48 (8.06±0.39) และค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วงระหว่าง 4.25 ถึง 6.78 มิลลิกรัมต่อลิตร  (5.22±0.86 มิลลิกรัมต่อลิตร)   คำสำคัญ: พลวัตประชากร หอยตลับ (Meretrix meretrix, Linnaeus,1758) ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ABSTRACT Population dynamics of hard clam (Meretrix meretrix, Linnaeus, 1758) were estimated using length-frequency data from the coastal area of Laem Phak Bia: The King's Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Phetchaburi Province, Thailand during May 2012 to April 2013. Monthly length frequency data of Meretrix meretrix were analyzed by FiSAT_II. Asymptotic length (L∞) and growth co-efficient (K) were 7.61 cm and 0.93 year-1, respectively. The growth performance index (j/) was 1.73. Total mortality (Z) by length-converted catch curve was  2.66 year-1, of  which  fishing mortality (F) was 0.05 year-1and natural mortality (M) was 2.61 year-1. The exploitation level (E) of Meretrix meretrix was 0.02. The recruitment pattern was continuous with one major peak in the months of July to October. Habitat temperatures were 28.12 to 33.48oC (30.96±1.79oC); salinity range was from 25.50 to 31.91 psu (28.89± 2.17 psu); pH range was from 7.12 to 8.48 (8.06±0.39); dissolved oxygen range was from 4.25 to 6.78 milligram/liter (5.22±0.86 milligram/liter).   Keywords: Population Dynamics, Hard Clam (Meretrix meretrix, Linnaeus,1758), Coastal Area of Laem Phak  Bia

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads