ตัวแบบ EOQ ที่มีอัตราการเพิ่มสินค้าต่อเนื่องและมีการลดราคาสินค้าแบบพิเศษ The EOQ Model with Continuous Replenishment Rate and Special Sales Price

Authors

  • คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
  • จตุภัทร เมฆพายัพ

Keywords:

ตัวแบบ EOQ, อัตราการเพิ่มสินค้าต่อเนื่อง, การลดราคาสินค้าแบบพิเศษ, วิธีพีชคณิต, EOQ model, continuous replenishment rate, special sales price, algebraic method.

Abstract

บทคัดย่อ Tersine [2] ได้หาตัวแบบ EOQ ที่มีอัตราการเพิ่มสินค้าเป็นอนันต์และมีการลดราคาสินค้าแบบพิเศษโดยใช้วิธีแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ ในการศึกษาครั้งนี้เราใช้วิธีพีชคณิตที่นำเสนอโดย Grubbström [4] ปรับปรุงตัวแบบ EOQ ของ Tersine [2] โดยเปลี่ยนสมมุติฐานของอัตราการเพิ่มสินค้าแบบอนันต์เป็นแบบต่อเนื่อง และได้ยกตัวอย่างเพื่อแสดงการประยุกต์ใช้ตัวแบบ EOQ ที่ได้   คำสำคัญ: ตัวแบบ EOQ  อัตราการเพิ่มสินค้าต่อเนื่อง  การลดราคาสินค้าแบบพิเศษ  วิธีพีชคณิต ABSTRACT   Tersine [2] derived the EOQ model with infinite replenishment rate and special sales price by using differential calculus. In this study, we use algebraic method proposed by Grubbström [4] to improve the EOQ of Tersine [2] by changing the assumption of infinite replenishment rate to be continuous replenishment rate, and a numerical example is provided to illustrate application of the model obtained. Keywords: EOQ model, continuous replenishment rate, special sales price, algebraic method.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads