ความแปรผันของตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko (Linnaeus, 1758) ระหว่างกลุ่มประชากรทางต The Variation of Tokay Gecko, Gekko gecko (Linnaeus, 1758) between Two Populations in Southern China and Indochinese Peninsulaอนใต้ของจีนกับพื้นที่คาบสมุทรอินโดจีน

Authors

  • อิสสระ ปะทะวัง
  • อลงกลด แทนออมทอง

Keywords:

ตุ๊กแกบ้าน ความแปรผัน กลุ่มประชากร Tokay Gecko, Gekko gecko, Variation, Population

Abstract

บทคัดย่อ ตุ๊กแกบ้าน [Gekko gecko (Linnaeus, 1758)] เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่พบได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนและป่าที่อยู่ใกล้เขตชุมชนมนุษย์ ตุ๊กแกบ้านเป็นผู้ล่าอันดับต้นๆ กินแมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร ประชาชนในบางประเทศนิยมบริโภคเพราะมีความเชื่อว่าตุ๊กแกบ้านมีสรรพคุณทางยา ตุ๊กแกบ้านจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกในการค้าขายระหว่างประเทศ ในรายงาน 20 ปี ก่อนหน้านี้มีการศึกษาความแปรผันของลักษณะบางประการระหว่างตุ๊กแกบ้านในพื้นที่การกระจายพันธุ์ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่ในภูมิภาคคาบสมุทรอินโดจีน ลักษณะแปรผันที่พบระหว่างตุ๊กแกบ้าน 2 กลุ่มประชากร ได้แก่ ความแตกต่างของลักษณะจุดสีและสีพื้นบนลำตัว ขนาดและรูปร่าง ลักษณะของพื้นที่อาศัย จังหวะของเสียงร้องและลักษณะคลื่นเสียง ความแตกต่างของยีนไซโทโครมบี และความแตกต่างของลักษณะโครโมโซม จากข้อมูลความแปรผันของตุ๊กแกบ้านระหว่าง 2 กลุ่มประชากรนี้ มีการเรียกชื่อสามัญตามลักษณะความแตกต่างเบื้องต้น โดยตุ๊กแกบ้านกลุ่มประชากรที่กระจายพันธุ์ทางตอนใต้ของจีนเรียกชื่อว่า ตุ๊กแกบ้านจุดดำ และตุ๊กแกบ้านที่กระจายพันธุ์ในภูมิภาคคาบสมุทรอินโดจีนเรียกชื่อว่า ตุ๊กแกบ้านจุดแดง คำสำคัญ: ตุ๊กแกบ้าน ความแปรผัน กลุ่มประชากร Abstract Tokay gecko [Gekko gecko (Linnaeus, 1758)] is a reptile that is found throughout the building, and the forest near the community. Tokay gecko is a top predator that eats insects and small vertebrates as food. People in some countries believe that geckos can be made into medicine, so Tokay gecko is the animal of choice in the international trade. In 20 years ago, the research of the variation of some characteristics between Tokay gecko in the distribution of species in southern China and the Indochina region was studied. Characteristic variation was founded between Tokay gecko two populations that are different characteristics of the color spot, color on body, size, shape, manner of living space, rhythm of vocals, the difference of Cytochrome b gene and the different characteristics of the chromosomes. From the variation of Tokay gecko between the two groups, with the common name of the distinguishing preliminary Tokay gecko population distribution in southern China called Black spot Tokay gecko and Tokay gecko in the region of Indochina called Red spot Tokay gecko.   Key Words: Tokay Gecko, Gekko gecko, Variation, Population  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads