ตัวแบบ EOQ ที่มีสินค้าขาดแคลนและลดราคาสินค้าแบบพิเศษที่ได้มา EOQ Model with Shortage and Special Sales Price Derived Algebraically

Authors

  • สิทธิกรณ์ คำรอด
  • คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร

Keywords:

ตัวแบบ EOQ สินค้าขาดแคลน การลดราคาสินค้าแบบพิเศษ วิธีพีชคณิต EOQ model, shortage, special sales price, algebraic method

Abstract

บทคัดย่อ คำสำคัญ: ตัวแบบ EOQ  สินค้าขาดแคลน  การลดราคาสินค้าแบบพิเศษ  วิธีพีชคณิต ABSTRACTKeywords: EOQ model, shortage, special sales price, algebraic method.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads