ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Implementation of the Science Activity Package on Forces and Motion to Enhance Basic Science Process Skills of 9th Gra

Authors

  • ศรัณยู เมืองกระจ่าง
  • สุเมธ ไทยกลาง
  • ปณิธาน พิมพ์หนู
  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล

Keywords:

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน Science Activity Packages, Forces and Motion, Basic Science Process Skills

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ  2) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมที่สร้างกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ 70/70 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 5) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และ 7) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X̄ = 4.07, S.D. = 0.79) 2) ผลการใช้ชุดกิจกรรมพบว่ามีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.30/72.28 เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X̄ = 4.59, S.D. = 0.61)   คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  แรงและการเคลื่อนที่  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน Abstract The purposes of this study were 1) to develop the science activity package on forces and motion to enhance basic science process skills for 9th grade students and to assess the quality of the activity package by experts, 2) to study educational efficiency of the science activity package, and 3) to study the students’ satisfaction toward learning with the science activity package. The sample group of this study was one classroom of 9th grade students (37 students). The research tools consisted of : 1) the science activity package on forces and motion to enhance basic science process skills for 9th grade students, 2) the assessment from of the quality of the science activity package by experts, 3) the assessment from for consistency between the learning objective and the content of the science activity package by experts, 4) the basic science process skills test, 5) the assessment from for consistency of the tests by experts, 6) the students’ satisfaction questionnaire toward learning with the science activity package, and 7) the assessment from for consistency of the questionnaire by experts. The result indicated that: 1) the quality of the science activity package by experts was at level of good quality. (X̄ = 4.07, S.D. = 0.79) 2) the implementation of the science activity package show that the educational efficiency of the science activity package was effective (E1/E2) of 83.30/72.28 to meet the 70/70 criteria and 3) the students’ satisfaction toward learning with the science activity package was at very good level of satisfaction. (X̄ = 4.59, S.D. = 0.61)   Keywords: Science Activity Packages, Forces and Motion, Basic Science Process Skills

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

น้ำฝน คูเจริญไพศาล

numphon@g.swu.ac.th และ numphonk@gmail.com

Downloads