ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปสำหรับการศึกษาติดตามระยะยาวของจำนวนการเรียกค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University
  • ลี่ลี อิงศรีสว่าง Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับจำนวนการเรียกค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่มีการเก็บข้อมูลซ้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 โดยใช้ข้อมูลของผู้ทำประกันภัยรถยนต์ที่มีจำนวนการเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาติดตาม 5 ปี ทั้งหมด 3,635 กรมธรรม์ ที่ได้จากกรมการประกันภัย ด้วยตัวแบบ Generalized Estimating Equations (GEE) เมื่อกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นแบบ First-order Autoregressive (AR(1)) และ Compound Symmetry (CS) ตามลำดับ และตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Mixed Models, GLMMs) เมื่อกำหนดโครงสร้างความแปรปรวนร่วมของข้อมูลเป็นแบบ AR(1) และ CS ตามลำดับ พร้อมทั้งพิจารณาตัวแบบที่เหมาะสม โดยตัวแปรตาม คือ จำนวนการเรียกค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีการแจกแจงแบบปัวส์ซง และตัวแปรอิสระประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทน อายุรถยนต์ เพศ กลุ่มอายุผู้ทำประกันภัย กลุ่มรถยนต์และขนาดเครื่องยนต์ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบ GEE เมื่อโครงสร้างความสัมพันธ์เป็นแบบ AR(1) มีความเหมาะสมสำหรับข้อมูลมากกว่ารูปแบบ CS ด้วยค่าสถิติ Pearson Chi-square of residual/DF ที่มีค่าเข้าใกล้ 1 มากกว่าเล็กน้อยคือ 0.64 และ 0.63 ตามลำดับ ส่วนตัวแบบ GLMMs เมื่อกำหนดโครงสร้างความแปรปรวนร่วมเป็นแบบ AR(1) มีความเหมาะสมสำหรับข้อมูลมากกว่ารูปแบบ CS ด้วยค่าสถิติ Generalized Chi-Square/DF เท่ากับ 0.18 และ 0.15 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบตัวแบบ GEE และตัวแบบ GLMMs ในภาพรวมของค่าเฉลี่ยประชากรจะให้ค่าร้อยละของการทำนายถูกต้อง ( ) ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 53 แต่เมื่อพิจารณาตัวแบบ GLMMs ที่มีการเพิ่มเทอมอิทธิพลค่าคงที่สุ่มที่แสดงถึงความแตกต่างของแต่ละหน่วยศึกษา พบว่า ตัวแบบ GLMMs ที่มีโครงสร้างความแปรปรวนร่วมเป็นแบบ AR(1) ให้ประสิทธิภาพในการทำนายจำนวนการเรียกค่าสินไหมทดแทนมีความถูกต้องสูงขึ้นเป็นร้อยละ 76.28 และปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ค่าสินไหมทดแทน อายุรถยนต์ กลุ่มอายุผู้ทำประกันภัย อาชีพ และเพศ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย, Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University

Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University

ลี่ลี อิงศรีสว่าง, Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University

Department of Statistics, Faculty of Science, Kasetsart University

Downloads

Published

2009-07-04