ฤทธิ์ของเคอคูมินที่ทำให้หลอดเลือดเอออร์ตาคลายตัว

Authors

  • พัชรินทร์ เทพอารีนันท์ Department of Physiology, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University
  • ภนารี บุษราคัมตระกูล Department of Physiology, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University

Keywords:

เคอคูมิน ขมิ้นชัน ช่องผ่านของแคลเซียมไอออน หลอดเลือดเอออร์ตาของหนูแรท

Abstract

เคอคูมินเป็นสารประกอบสีเหลืองซึ่งสกัดจากเหง้าของต้นขมิ้นชัน ในการแพทย์แผนโบราณมีการนำเคอคูมินมาใช้รักษาโรคหลายชนิด รวมทั้งภาวะความดันเลือดสูง อย่างไรก็ตามฤทธิ์ของเคอคูมินต่อการคลายตัวของหลอดเลือดยังไม่ทราบแน่ชัด การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของเคอคูมินต่อการตอบสนองของหลอดเลือดเอออร์ตาของหนูแรทต่อสารต่างๆที่มีผลต่อความตึงตัวของหลอดเลือด ผลการศึกษาพบว่าการหดตัวของหลอดเลือดโดยสาร methoxamine, phenylephrine, 5-hydroxytryptamine และ CaCl2 ถูกยับยั้งโดยเคอคูมิน (10 และ 100 ไมโครโมลาร์) อย่างไรก็ตามเคอคูมิน (1 และ 10 ไมโครโมลาร์) ไม่มีผลต่อการคลายตัวของหลอดเลือดโดยสาร carbachol, histamine, และ sodium nitroprusside ผลที่ได้จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ของเคอคูมินที่ทำให้หลอดเลือดเอออร์ตาของหนูแรทคลายตัวเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการผ่านของแคลเซียมไอออนจากภายนอกเซลล์เข้าสู่เซลล์ และผลการศึกษานี้สนับสนุนการใช้เคอคูมินในการแพทย์แผนโบราณเพื่อเพื่อเป็นยาขยายหลอดเลือด

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พัชรินทร์ เทพอารีนันท์, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2009-07-04