ผลของยางคาร์บอกซิลิกไนไตร์ลผง (XNBRP) ต่อสมบัติของยางธรรมชาติที่คงรูปด้วยระบบเพอร์ออกไซด์

Authors

  • ภุชงค์ ทับทอง National Metal and Materials Technology Center (MTEC)
  • อุทัย เทพสุวรรณ์
  • ชาคริต สิริสิงห
  • พงษ์ธร แซ่อุย

Keywords:

ยางธรรมชาติ, ยางผง, สมบัติเชิงกล, ความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน, ความทนทานต่อน้ำมัน

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของยางคาร์บอกซิลิกไนไตร์ลผง (XNBRP) ต่อสมบัติของยางธรรมชาติที่คงรูปด้วยระบบเพอร์ออกไซด์ โดยระหว่างกระบวนการผสมได้ทำการปรับเปลี่ยนปริมาณของยาง XNBRP ตั้งแต่ 0 ถึง 30 phr จากนั้นจึงแบ่งยางคอมพาวด์ที่เตรียมได้ส่วนหนึ่งไปทดสอบสมบัติในกระบวนการผลิตและนำยางคอมพาวด์ส่วนที่เหลือไปขึ้นรูปและคงรูปเพื่อทดสอบสมบัติเชิงกล สมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน และสมบัติความทนทานต่อน้ำมัน จากการศึกษาพบว่ายาง XNBRP นอกจากส่งผลทำให้ความหนืดของยางคอมพาวด์สูงขึ้นแล้ว ยังทำให้ยางคงรูปมีความหนาแน่นของการเชื่อมโยงสูงขึ้นอีกด้วย แม้ว่ายาง XNBRP จะส่งผลในเชิงลบต่อสมบัติความยืดหยุ่นของยาง แต่การเพิ่มปริมาณยาง XNBRP ในช่วง 0 ถึง 20 phr ก็สามารถช่วยปรับปรุงค่าความทนทานต่อแรงดึงและความทนทานต่อแรงฉีกขาดของยางให้สูงขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งยังพบว่ายาง XNBRP สามารถช่วยปรับปรุงสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อนและน้ำมันของยางธรรมชาติได้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ภุชงค์ ทับทอง, National Metal and Materials Technology Center (MTEC)

National Metal and Materials Technology Center (MTEC)

Downloads

Published

2009-07-04