ผลของสารสกัดจากใบพืชในวงศ์ Annonaceae 3 ชนิด ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเล็กและหญ้ารังนก

Authors

  • อาทิตยา นุราฤทธิ์ Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร
  • เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

Keywords:

สารสกัดน้ำ วงศ์ Annonaceae หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้ารังนก การงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า

Abstract

ศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากใบลำดวน (Melodorum fruticosum) กระดังงาจีน (Artabotrys hexapetalus (Linn. f.) Bhand) และน้อยหน่า (Annona squamosa L.) ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachyon (L.) Schult) และหญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.) ทำการทดลองภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าสารสกัดน้ำจากใบแห้งของลำดวน กระดังงาจีน และน้อยหน่าในอัตราส่วนต่างๆ มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเล็กและหญ้ารังนกที่ระดับแตกต่างกัน เมื่ออัตราส่วนของใบแห้งต่อน้ำกลั่นสูงขึ้นการยับยั้งก็จะมากขึ้นด้วย แต่สารสกัดที่อัตราส่วนในระดับต่ำ จะมีผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นกล้า จากการทดสอบผลของค่าศักย์ออสโมซิสของสารละลายที่มีต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า โดยใช้สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ที่ชี้ให้เห็นว่าค่าศักย์ออสโมซิสของสารสกัดจากใบพืชทั้ง 3 ชนิดนี้ไม่มีผลยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าทั้งสองชนิดที่ทดสอบ แสดงว่าผลการยับยั้งของสารสกัดจากใบพืชทั้ง 3 ชนิดนั้นเกิดจากสารบางชนิดที่มีอยู่ในใบของพืชเหล่านั้นเอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสารสกัดน้ำจากใบพืชทั้ง 3 ชนิดพบว่า สารสกัดน้ำจากใบลำดวนยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าได้ดีกว่าสารสกัดใบกระดังงาจีนและใบน้อยหน่า โดยเฉลี่ยจากพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิด พบว่าสารสกัดน้ำจากใบลำดวนที่อัตราส่วน 1:80, 1:40, 1:20 และ 1:10 (น้ำหนัก/ปริมาตร) ยับยั้งการงอกของเมล็ดถึง 4.21, 18.42, 96.67 และ 100.00 % ตามลำดับ ส่วนความยาวรากและความยาวลำต้นของต้นกล้านั้นสารสกัดที่อัตราส่วน 1:80 และ 1:40 มีผลในทางกระตุ้นให้ความยาวมากกว่าตัวควบคุม แต่สารสกัดที่อัตราส่วน 1:20 และ 1:10 ยับยั้งความยาวราก 66.23 และ 100.00 % และยับยั้งความยาวลำต้นของต้นกล้า 61.79 และ 100.00 % ตามลำดับ ควรต้องทำการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารยับยั้งการเจริญเติบโตที่มีอยู่ภายในใบพืชเหล่านี้ รวมทั้งการศึกษาแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อาทิตยา นุราฤทธิ์, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

Downloads

Published

2009-07-04