องค์ประกอบทางเคมีของลำต้นตากวาง

Authors

  • อารี แจ้งเรือง Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • พิชิต สุดตา
  • พินิติ รตะนานุกูล
  • สุนิตย์ สุขสำราญ

Keywords:

ต้นตากวาง Salacia verrucosa ไตรเทอร์พีน friedelane

Abstract

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดชั้นเอทิลอะซีเตตของลำต้นตากวาง (Salacia verrucosa Wight) สามารถแยกสารประกอบไตรเทอร์พีนประเภท friedelane 3 ชนิด คือ friedelin (1) friedelane-1,3-dione (2) 26-hydroxyfriedelane-1,3-dione (3) รวมทั้งน้ำตาล dulcitol (4) การพิสูจน์โครงสร้างและสเตอริโอเคมี ของสารที่แยกได้ใช้การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิค 1D- และ 2D-NMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลของสารที่ทราบโครงสร้างแล้ว

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อารี แจ้งเรือง, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิชิต สุดตา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุนิตย์ สุขสำราญ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2009-07-04