การประยุกต์ใช้ไฮเปอร์วาเลนซ์ไอโอดีน(III)รีเอเจนต์ เพื่อการสังเคราะห์สารประกอบไบเอริล

Authors

  • รัชนก ปิ่นแก้ว Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

ไฮเปอร์วาเลนซ์ไอโอดีน ไบเอริล

Abstract

ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาสารประกอบไฮเปอร์วาเลนท์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีคือสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ในสภาวะที่ไม่รุนแรง มีความเฉพาะเจาะจง อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รีเอเจนต์นี้มีบทบาทสำคัญต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์สารได้หลากหลายชนิดทั้งที่เป็นและไม่เป็นสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดทีฟคับปลิง ขอบเขตของบทความนี้กล่าวถึงปฏิกิริยาออกซิเดทีฟคับปลิงของสารไบเอริล เอริล-เฮเทอโรเอริล และบิส-เฮเทอโรเอริล

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

รัชนก ปิ่นแก้ว, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2009-07-04