ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Authors

  • ธนูชัย ภูอุดม Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • ชุติวรรณ เพ็ญเพียร
  • ปุณยพล จันทร์ฝอย

Keywords:

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โปรแกรม C.a.R. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม C.a.R. (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม C.a.R.(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม C.a.R. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 1 ห้องเรียน 53 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม (cluster sampling) ผู้วิจัยทำการทดลองทั้งหมด 20 คาบ ซึ่งทั้ง 20 คาบ ผู้วิจัยทำการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ เมื่อสิ้นสุดการสอนให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. และตอบแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ในการผ่านเกณฑ์นั้นนักเรียนต้องทำคะแนนได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดซึ่งมาจากใบกิจกรรมและการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สอบผ่านเกณฑ์ได้มากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสำคัญ .01 และมีความพึงพอใจในการเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม C.a.R. อยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม C.a.R.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธนูชัย ภูอุดม, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชุติวรรณ เพ็ญเพียร

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปุณยพล จันทร์ฝอย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2009-07-04