การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Authors

  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Abstract

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางการเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จุดประสงค์ของการเรียนด้วยวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ใช่เพื่อการท่องจำข้อมูลเพื่อให้สอบผ่าน การเรียนด้วยวิธีนี้จะเน้นที่เนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้เรียน เป้าหมายของการเรียนรู้คือเพื่อความเข้าใจมากกว่าการจดจำข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียนเลย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

น้ำฝน คูเจริญไพศาล, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Department of General Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Downloads

Published

2009-07-04