การดูดซับไอร์ออน (II) ไอออนในสารละลายด้วยผักตบชวาและสะเดา

Authors

  • ธิดารัตน์ ศิริสกุลไพศาล College of Environment, Kasetsart University
  • นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ College of Environment, Kasetsart University
  • พิลาณี ไวถนอมสัตย์ Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute, Kasetsart University

Keywords:

การดูดซับ ไอร์ออน (II) ไอออน ผักตบชวา สะเดา

Abstract

ไอร์ออน (II) ไอออนที่เหลือจากการดูดซับจากผงผักตบชวาและสะเดา ถูกตรวจวัดในรูป tris (1,10-phenanthroline) iron (II) ด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี ที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร และได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ ได้แก่ พีเอช (6-10) ระยะเวลาปั่นกวน ระยะเวลาสัมผัส ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอร์ออน (II) ไอออน (25-200 มิลลิกรัมต่อลิตร) และปริมาณของตัวดูดซับ (10-100 กรัมต่อลิตร) ไอโซเทอร์มของแลงเมียร์และฟรุนดิชถูกนำมาใช้หาความสัมพันธ์ของการดูดซับ ณ ภาวะสมดุลของ ไอร์ออน (II) ไอออน และพบว่ากระบวนการดูดซับสอดคล้องกับสมการไอโซเทอร์มของฟรุนดิช นำสภาวะที่เหมาะสมจากการทดลองมาประยุกต์ใช้ในการดูดซับไอร์ออน (II) ไอออนในน้ำเสียจากโรงงานผลิตอิเลคทรอนิค และโรงงานผลิตรถยนต์

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธิดารัตน์ ศิริสกุลไพศาล, College of Environment, Kasetsart University

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, College of Environment, Kasetsart University

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute, Kasetsart University

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Downloads

Published

2009-07-04