การผลิตโอโซนระบบพลาสมาความดันสูงสำหรับบำบัดน้ำเสีย

Authors

  • มงคล จงสุพรรณพงศ์ FSchool of Energy Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi.
  • สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ School of Energy Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi.

Keywords:

การทำโอโซน ออกซิเจน การบำบัดน้ำเสีย

Abstract

เครื่องเติมออกซิเจนความดันสูงที่มีอยู่ดังเดิมได้นำไปทดลองใช้ควบคู่กับเครื่องผลิตโอโซนพลาสมาความดันสูงที่ได้พัฒนาขึ้นดังกล่าว ซึ่งเรียกว่าเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนพลาสมาความดันสูง อยู่ในวิสัยที่ทำงานได้ทั้งสองระบบจะใช้อากาศหรือโอโซนสลับสับเปลี่ยนกันได้ เครื่องดังกล่าวถูกนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพในการเติมออกซิเจนภายใต้สภาพการเดียวกันในการใช้ออกซิเจนและการเติมด้วยโอโซนให้นำปรากฏว่า KLa ของระบบภายใต้การเติมออกซิเจนมีค่า 8.014 และภายใต้การเติมโอโซนมีค่า 11.303 และพบว่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศภายใต้การใช้ออกซิเจนมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.43 ภายใต้การใช้โอโซนมีค่าเท่ากับ 14.72%

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

มงคล จงสุพรรณพงศ์, FSchool of Energy Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi.

สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, School of Energy Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi.

สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

Downloads

Published

2009-07-04