การประยุกต์ใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชร่วมกับเทคโนโลยีไฟโตเอกซ์แทรคชั่นเพื่อบำบัดสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดิน, Application of Plant Growth Promoting Bacteria with Phytoextraction Technology for Remediation of Contaminated Heavy Metals in Soil

Authors

  • เก่ง เจียมกิจวัฒนา
  • วสุ ปฐมอารีย์

Keywords:

ไฟโตเอกซ์แทรคชั่น แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช สารโลหะหนัก, Phytoextraction, Plant growth promoting bacteria (PGPR), Heavy metals

Abstract

          สารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สารโลหะหนักไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ จึงต้องหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก กระบวนการบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพโดยการใช้พืชด้วยเทคโนโลยีไฟโตเอกซ์แทรคชั่นมีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นทุนต่ำ รวมทั้งมีความเหมาะสมสำหรับแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในดินซึ่งไม่อาจได้รับการบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้จุลินทรีย์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามอุปสรรคและข้อจำกัดสำคัญของการนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้คือพืชสามารถนำโลหะหนักที่ติดอยู่กับอนุภาคดินไปใช้ได้น้อย และใช้ระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนาน   แต่อาจแก้ปัญหาได้โดยการนำแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนี้ด้วยการผลิตสารเมแทบอไลต์หลายชนิดที่มีผลช่วยส่งเสริมการเจริญของพืช และส่งเสริมให้พืชดูดซึมโลหะหนักได้ดีขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต           Contaminated heavy metals in environment generated from human activities became major health and environmental problems. Heavy metals are immutable by any natural biodegradation process that is still in need of an effective and proper clean up process.  Phytoextraction, which is one type of phytoremediation, is a promising technology because it is clean, environmental friendly and cost effective. It is also superior for metals clean-up than microbial bioremediation which is ineffective at addressing this type of contamination, particularly in soil. However, a major hurdle to apply this technology is the low bioavailability of heavy metals in soil and time consuming is also another disadvantage of this technology. These problems can be solved by the application of plant growth promoting bacteria (PGPR) with this technology. Many metabolites produced from these bacteria can promote plant growth and help both direct and indirect way to improve plant’s heavy metals removal efficiency. Many research papers showed that this technology is potentially applicable in the near future.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads