Return to Article Details ความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการแช่ฮอร์โมน 17 อัลฟา-เมทธิลเทสโตสเตอโรนเพื่อแปลงเพศปลาหางนกยูง (Poecillia reticulate) ให้เป็นเพศผู้, Appropriate Concentration and Frequency of 17α-Methyltestosterone Immersion on Guppy (Poecillia reticulate) Sex Inve Download Download PDF