ความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการแช่ฮอร์โมน 17 อัลฟา-เมทธิลเทสโตสเตอโรนเพื่อแปลงเพศปลาหางนกยูง (Poecillia reticulate) ให้เป็นเพศผู้, Appropriate Concentration and Frequency of 17α-Methyltestosterone Immersion on Guppy (Poecillia reticulate) Sex Inve

Authors

  • ณัฐพล เมฆแดง

Keywords:

ปลาหางนกยูง Poecillia reticulate การแช่ ฮอร์โมน 17 อัลฟา-เมทธิลเทสโตสเตอโรน แปลงเพศ เพศผู้, Guppy, Poecillia reticulate, Immersion, Hormone 17 α-Methyltestosterone, Sex inversion, Male

Abstract

          การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการแช่ฮอร์โมน 17 อัลฟา-เมทธิลเทสโตสเตอโรนเพื่อแปลงเพศปลาหางนกยูง (Poecillia reticulate) ให้เป็นเพศผู้ โดยศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมน 0 (ชุดควบคุม)  200  400 และ 800 ไมโครกรัมต่อลิตร ทุกชุดการทดลองแช่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แช่ซ้ำ 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่าง 1 สัปดาห์ พบว่าฮอร์โมนมีผลต่ออัตราส่วนเพศผู้ โดยอัตราส่วนของเพศผู้ในชุดการทดลองที่ใช้ฮอร์โมนความเข้มข้น  200  400 และ 800 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 81.90±3.00  81.77±3.97 และ 87.08±3.36 ตามลำดับ ทั้ง 3 ชุดมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ขณะที่ชุดควบคุมมีอัตราส่วนปลาเพศผู้ร้อยละ 53.03±2.63 ต่ำกว่าชุดการทดลองที่ใช้ฮอร์โมนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่าความเข้มข้นของฮอร์โมนไม่มีผลต่อทั้งอัตรารอดและการเจริญเติบโตของปลา          การศึกษาจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการแช่ฮอร์โมนฮอร์โมน17 อัลฟา-เมทธิลเทสโตสเตอโรนความเข้นข้น 400 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยเปรียบเทียบการแช่ฮอร์โมน 0 (ชุดควบคุม)  1  2 และ 4 ครั้ง แช่นาน 2 ชั่วโมง พบว่าชุดการทดลองที่ได้อัตราส่วนปลาเพศผู้สูงที่สุดคือการแช่ 1 และ 2 ครั้ง พบอัตราส่วนเพศผู้ร้อยละ 93.70±1.78 และ 93.52±1.05 ตามลำดับ ทั้ง 2 ชุดมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) รองลงมาคือชุดที่แช่ 4 ครั้งมีอัตราส่วนเพศผู้ร้อยละ 81.77±3.97  ส่วนชุดที่ให้อัตราส่วนเพศผู้ต่ำที่สุดคือชุดควบคุม และพบว่าปลาหางนกยูงในชุดการทดลองที่แช่ฮอร์โมน 1 และ 2 ครั้งมีอัตรารอดสูงกว่าการแช่ฮอร์โมน 4 ครั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)          To investigate the effect of 17 α-methyltestosterone concentration and frequency on guppy (Poecillia reticulate) sex inversion to male, various hormone concentrations (0, 200, 400 and 800 mg/l) with quadrate immersion were examined. The results showed that, at concentration 200, 400 and 800 mg/l of 17α-methyltestosterone immersion, the percentage of maximum male inversion were 81.90±3.00  81.77±3.97 and 87.08±3.36 (p≤0.05), respectively. The 0 mg/l concentration gave the lowest percentage 53.03±2.63 of male inversion. Moreover, the result indicated that the concentration of the 17 α-methyltestosterone did not affect the survival rate and growth rate of guppies.          The effect of 17 α-methyltestosterone (400 mg/l) frequency (0, 1, 2 and 4 times) immersion on guppy sex inversion from female to male was investigated. The results showed that frequency of immersion, one and two times, indicated percentage of 93.70±1.78 and 93.52±1.05 maximum inversion respectively. The lowest male percentage of 81.77±3.97 was found when immersed four times (p≤0.05).  In addition, guppy survival rate decreased when immersed four times with 17 α-methyltestosterone.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads