การหาตัวแบบ EOQ ที่มีสินค้าขาดแคลนและสินค้ามีราคาสูงขึ้นโดยวิธีพีชคณิต, Determination of EOQ Model with Shortage and Price Increase by Algebraic Method

Authors

  • สิทธิกรณ์ คำรอด
  • คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร

Keywords:

ตัวแบบ EOQ สินค้าขาดแคลน สินค้ามีราคาสูงขึ้น วิธีพีชคณิต, EOQ model, shortage, price increase, algebraic method.

Abstract

          Teerapabolarn และ Khamrod [4] ได้ใช้วิธีพีชคณิตหาตัวแบบ EOQ ที่มีสินค้าขาดแคลนและสินค้ามีราคาสูงขึ้น โดยสมมุติให้มีการสั่งซื้อสินค้าแบบพิเศษก่อนที่ระดับสินค้าคงคลังจะมีค่าเท่ากับ S* - Q* หน่วย ซึ่งไม่ครอบคลุมระดับสินค้าคงคลังอื่นๆ งานวิจัยนี้ใช้วิธีพีชคณิตปรับปรุงตัวแบบ EOQ ใน [4] โดยสมมุติให้ระดับสินค้าคงคลังขณะที่มีการสั่งซื้อสินค้าแบบพิเศษมีค่าเท่ากับ q หน่วย และแบ่ง q ออกเป็นสามกรณีดังนี้ กรณีที่ 1 0 ≤ q < S* กรณีที่ 2 S* - Q* < q < 0 และ กรณีที่ 3 Q = S* - Q* โดยที่ Q* คือ ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเหมาะที่สุดก่อนสินค้ามีราคาสูงขึ้น และ S* คือ ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดเหมาะที่สุดก่อนสินค้ามีราคาสูงขึ้น สุดท้ายได้ยกตัวอย่างเชิงตัวเลขเพื่อแสดงการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ต่างๆ ที่ได้มา          Teerapabolarn and Khamrod [4] used algebraic method to determine the EOQ model with shortage and price increase by assuming a special order to be placed before the level of inventory is S* - Q* units, which does not cover other levels of inventory. This research use the algebraic method to improve the EOQ model in [4] by assuming the level of inventory, while a special order is placed, to be  units and dividing  into three cases as follows: Case 1 0 ≤ q < S*, Case 2 S* - Q* < q < 0 and Case 3 Q = S* - Q*, where Q* is the optimal order quantity before price increase and S* is the optimal maximum inventory before price increase. Finally, some numerical examples are provided to illustrate applications of the results obtained.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads