การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเรื่องเคมีนิวเคลียร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, A Development of the Programmed Lesson on Nuclear Chemistry to Promote Self Directed Learning of the First Year Undergraduate Students

Authors

  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล

Keywords:

บทเรียนโปรแกรม เคมีนิวเคลียร์, Programmed lesson, Nuclear chemistry

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่องเคมีนิวเคลียร์สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และประเมินคุณภาพของบทเรียนโปรแกรมที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ทดลองใช้บทเรียนโปรแกรมกับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องเคมีนิวเคลียร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมเคมีนิวเคลียร์ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้แก่ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 ห้องเรียน มีนิสิต 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนโปรแกรมเรื่องเคมีนิวเคลียร์ 2) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเคมีนิวเคลียร์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องเคมีนิวเคลียร์ การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) บทเรียนโปรแกรมเรื่องเคมีนิวเคลียร์ที่สร้างผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̄ = 4.66, S.D. = 0.55)  2) ผลการทดลองใช้บทเรียนโปรแกรมกับผู้เรียนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( X̄สอบก่อนเรียน = 29.17, X̄สอบหลังเรียน = 70.35 คะแนนเต็ม 80 คะแนน)  และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องเคมีนิวเคลียร์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X̄ = 4.15, S.D. = 0.42)          The purposes of this research were 1) to develop the programmed lesson on nuclear chemistry for the first year undergraduate students and to assess the quality of the programmed lesson by experts 2) to implement the programmed lesson with the sample group and to study the science learning achievement of the students who learned with the programmed lesson and 3) to study the students’ satisfaction toward studying by using the programmed lesson. The sample group was one classroom (29 students) of the first year undergraduate students for bachelor of education degree, department of general science, faculty of science, Srinakharinwirot university. The research tools consisted of 1) the programmed lesson on nuclear chemistry, 2) the consistency evaluation form between the contents with the objectives of the programmed lesson by the experts, 3) the quality evaluation form of the programmed lesson by the experts,  4) the achievement test on nuclear chemistry, and 5) the students’ satisfaction questionnaire toward the programmed lesson. This research used the research design of One Group Pretest-Posttest Design. The results revealed that 1) the programmed lesson assessed by the experts were at level of very good quality ( X̄ = 4.66, S.D. = 0.55),  2) the results of implementation of the programmed lesson with the sample group indicated that the mean scores of the learning achievement of posttest were higher than those of pretest at the statistically significant .01 level ( X̄ pretest = 29.17, X̄posttest = 70.35, full scores = 80), and 3) the students’ satisfaction toward studying by using the programmed lesson were at good level. ( X̄ = 4.15, S.D. = 0.42).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-07-01