การตรวจสอบการดูดซับของโปรตีนโบรีนซีรัมอัลบูมินและเคซีนบนพื้นผิวทองโดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรเคมีคอลอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปี, Investigation of Bovine Serum Albumin and Casein Adsorption on Gold Surface by Using Electrochemical Impedance Spectroscopy

Authors

  • โชคชัย พุทธรักษา Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • รชตวรรณ กมลเพชร

Keywords:

โบวีนซีรัมอัลบูมิน เคซีน อิเล็กโตรเคมีคอลอิพีแดนซ์สเปกโตรสโคปี การดูดซับโปรตีน

Abstract

บทคัดย่อ   งานวิจัยนี้จะทำการเปรียบเทียบการดูดซับ (Adsorption) ของโปรตีนโบวีนซีรัมอัลบูมิน (bovine serum albumin, BSA) และเคซีน (casein) บนพื้นผิวทองเพื่อนไปใบ้เป็นโปรตีนปิดพื้นผิว (Blocking protein) สำหรับการป้องกันการจับกันแบบไม่จำเพาะ (non-specific binding) โดยจะทำการวัดปริมาณโปรตีนที่ดูดซับบนพื้นผิวทองด้วยเทคนิค surface plasmon resonance (SPR) ไซคลิกโวลแทมเมตทรี (cyclic voltammetry) และอิเล็กโตรเคมีคอลอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปี (electrochemical impedance spectroscopy) ซึ่งบ่งชี้ว่าโปรตีนโบวีนซีรัมอัลบูมินและเคซีนมีนมีการดูดซับพื้นผิวทองเป็นแบบสุ่ม (random orientation) และเป็นชั้นเดียว (monolayer) นอกจากนี้ พื้นผิวที่มีโปรตีนโบวีนซีรัมอัลบูมินและเคซีนจะถูกนำมาทดสอบการป้องกันการจับแบบไม่จำเพาะจากแบคทีเรีย Escherichia coli K12 (E. coli K12) ทั้งนี้โปรตีนที่มีความเหมาะสมสำหรับการป้งอกันการจับกันแบบไม่จำเพาะจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดแบคทีเรียต่อไป คำสำคัญ โบวีนซีรัมอัลบูมิน เคซีน อิเล็กโตรเคมีคอลอิพีแดนซ์สเปกโตรสโคปี การดูดซับโปรตีนABSTRACTAdsorptions of bovine serum albumin (BSA) and casein on a gold surface werecompared in order to use as a blocking protein for prevention of non-specific binding.The adsorptions of BSA and casein were investigated though surface plasmon resonance (SPR),cyclic voltammetry (CV) technique and electrochemical impedance spectroscopy (EIS).The Langmuir model can be fitted the results of adsorbed protein. This indicates that theadsorbed BSA and casein on gold surface were randomly immobilized as a monolayer on thegold surface. The adsorbed BSA and casein surface will be evaluated to prevent the non-specificbinding on the surface using Escherichia coli K12 (E. coli K12). The suitable blockingprotein will be chosen as a blocking protein for further development of bacteria detectionbased EIS immunosensor.Keywords: bovine serum albumin, casein, electrochemical impedance spectroscopy, proteinadsorption

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-03