Return to Article Details ความก้าวหน้าของปฏิกิริยาไตรฟลูออโรเมทิลเลชันโดยใช้โลหะเงินเป็นตัวกลางหรือตัวเร่งปฏิกิริยา Progress in Silver-Mediated/Catalyzed Trifluoromethylation Download Download PDF