การพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก Development of Bangkok Clay for Ceramic Production

Authors

  • เกษม พฤกษะวัน Department of Materials Technology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University
  • อัศนีย แจ่มกล่ำ Department of Materials Technology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Keywords:

ดินเหนียวกรุงเทพฯ เนื้อดินและเคลือบ ผลิตเซรามิก Bangkok clay, Clay body and glaze, Ceramic Production

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ดินเหนียวกรุงเทพฯ มีการบวมตัวและหดตัวหลังการเผาสูง ดังนั้นการปรับปรุงดินเหนียวกรุงเทพฯ ท าโดยการเติมวัตถุดิบ เช่น ดินขาวล าปาง ดินขาวระนอง โดโลไมต์ หินฟัน ม้าโพแทส และหินฟันม้าโซดา ตามตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน 10 ตัวอย่าง น ามาเผาที่อุณหภูมิ 1,150, 1,180 และ 1,200 องศาเซลเซียส ส่วนผสมของเนื้อดินที่ขึ้นรูปได้ดีและมีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมมี 3 สูตร คือ LR3 เผาที่ 1,150 องศาเซลเซียส, LR5 เผาที่ 1,180 องศาเซลเซียส และ LR4 เผาที่ 1,200 องศาเซลเซียส เนื้อดินภายหลังการเผามีสีน ้าตาลออกส้มถึงแดง ส่วนผสมของเคลือบที่เหมาะสมกับเนื้อดินมี 3 สูตร ได้แก่ F1 เผาที่ 1,150 องศาเซลเซียส, F2 เผาที่ 1,180 องศาเซลเซียส และ F3 เผาที่ 1,200 องศาเซลเซียส ผลวิจัยสรุปได้ว่า เนื้อดินและเคลือบจากดินเหนียวกรุงเทพฯ มีความเหมาะสมที่จะน าไปผลิตเซรามิกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร หรือชิ้นงานประดับตกแต่ง เป็นต้นThe objective of this research is to develop Bangkok clay for ceramic production. The results show that Bangkok clay displays high swellish and shrinkable characteristics after heat treated. Thus, Bangkok clay was modified by adding other raw materials, e.g., Lumpang kaolin, Ranong kaolin, dolomite, potash and soda feldspar. The mixed components were tested by 10 purposive samplings from a triaxial diagram and were heated at 1,150, 1,180, and 1,200๐C. The proper constituents for both clay body for good ceramic products forming and physical properties were devided into three formulas as LR3 fired at 1,150๐C, LR5 fired at 1,180๐C, and LR4 fired at 1,200๐C. The color of obtained products governed orange brown to reddish brown. The glaze formulas matched with each clay body were provided from three formulas as F1 fired at 1,150๐C, F2 fired at 1,180๐C, and F3 fired at 1,200๐C. In conclusion, the clay body and glaze from Bangkok clay are suitable for ceramic manufacturing in many designations such as dinner wares or decoration pieces.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-24