การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น The development of the science activity package on miracle of chemical reactions to practice integrated scientific

Authors

  • ปิยธิดา ลออเอี่ยม Department of General Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • สุรัตนา พุทธพงษ์
  • อาริตา ปิ่นสุวรรณ
  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล Department of General Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ Science Activity Package, Chemical Reactions, Integrated Scientific Process Skills

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีน่ารู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ  3) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีน่ารู้ และ  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีน่ารู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพ จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน ซึ่งเลือกมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีน่ารู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 2) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาของชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีน่ารู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีน่ารู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีน่ารู้ ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพของชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีน่ารู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (  = 4.48, S.D.= 0.54) 2) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.54 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ปฏิกิริยาเคมีน่ารู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.35, S.D.=0.67) The purposes of this study were 1) to develop the science experiment activity package on miracle of chemical reactions to practice integrated scientific process skills for lower secondary students, 2) to assess the quality of the science experiment activity package by the experts, 3) to study the integrated scientific process skills of the students who studying with science experiment activity package, and 4) to study the students’ satisfaction toward the science experiment activity package. The sample group of this study was 9th grade students (30 students) studying in the second semester of 2013 academic year in Watputthabucha School, Bangkok. The research tools consisted of: 1) the science experiment activity package on miracle of chemical reactions to practice integrated scientific process skills for lower secondary students, 2) the assessment form for consistency between the learning objective and the contents of the science experiment activity package, 3) the assessment form of the quality of the science experiment activity package by the experts, and 4) the students’ satisfaction questionnaire toward the science experiment activity package. The result indicated that: 1) the quality of the science experiment activity package by the experts was at level of very good quality (= 4.84, S.D. = 0.54) 2) the science experiment activity package of the students who learned with the science experiment activity package has mean at 88.54 percent which was higher than 75 criteria at the statistically significant .001 level, and 3) the students’ satisfaction toward the science experiment activity package on miracle of chemical reactions was at very good level of satisfaction. (= 4.35, S.D. = 0.67)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-24