ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยใช้โปรแกรม C.a.R. ที่เสริมสร้างการให้เหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Instructional activity package on geometric construction by using C.a.R. software to enhance reasoning ability

Authors

  • วนิดา แย้มยืนสุข Mathematics Master Student, Department of Mathematics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • สายัณห์ โสธะโร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ธนูชัย ภูอุดม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด โปรแกรม C.a.R. การให้เหตุผล instructional activity package, geometric construction, C.a.R. software, reasoning

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาความสามารถในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ที่เสริมสร้างการให้เหตุผล และ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด และความสามารถด้านการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ที่เสริมสร้างการให้เหตุผล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  โดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และคัดเลือกนักเรียนที่สอบวัดความรู้พื้นฐานผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 30 คน  ผู้วิจัยดำเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ที่เสริมสร้างการให้เหตุผล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เวลาสอนทั้งหมด 10 คาบเรียน เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้วผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ที่เสริมสร้างการให้เหตุผล สามารถผ่านเกณฑ์มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยสำคัญ .05  สรุปได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการเรียนเรื่องการสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น2. ความสามารถด้านการสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด และความสามารถด้านการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ที่เสริมสร้างการให้เหตุผล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางตามกันโดยสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างมากที่สุด ที่ระดับนัยสำคัญ .01The purposes of the study were (1) to study the ability of Mathayomsuksa III studentsto learn through a Mathematics Instructional Package created by the researcher and (2) to studya correlation between geometrical construction ability and reasoning ability. The study wasconducted during the first semester of the 2013 academic year with Mathayomsuksa III studentsat Chulabhorn Science High School Pathumthani. The experimental group consisting of 30students and that was chosen by using cluster sampling technique. Furthermore the studentshad to pass to 60% of basic geometrical knowledge test. The researcher taught them a total of 10periods. At the end of the instruction, an achievement test was given to evaluate theirperformance on geometric construction.Results of the study were as follows:1. More than 60% of the experimental groups passed the instruction at .05 levelof significant. This means that Mathayomsuksa III students are able to learn on geometricconstruction by the instructional activity package on geometric construction by using C.a.R.software to enhance reasoning ability as designed by the researcher.2. Geometric construction and reasoning abilities had a positive linearly correlatedat almost perfect at .01 level of significant.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-16