ใบสับปะรด: แหล่งเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้าม Pineapple leaf: Source of natural fiber that should not be ignored

Authors

  • ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย Department of Chemistry and Center of Excellence for Innovation in Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University
  • นันทยา เก่งเขต Division of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna

Keywords:

เส้นใยธรรมชาติ ใบสับปะรด เส้นใยใบสับปะรด natural fiber, pineapple leaf, pineapple leaf fiber

Abstract

ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญที่ทุกคนจะต้องช่วยกันบรรเทา ในอีกด้านหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องการใช้พลังงาน และทรัพยากรที่ยั่งยืนส าหรับรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก วัสดุหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือเส้นใยธรรมชาติ ประเทศที่เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมของโลกต่างก็มีการเตรียมตัวทางด้านนี้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้มีการออกกฎระเบียบต่างๆ ที่จะส่งเสริม หรือบังคับให้อุตสาหกรรมต่างๆ ให้ความร่วมมือ บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยธรรมชาติในต่างประเทศ เพื่อให้เห็นภาพกว้างของอุตสาหกรรม และเกิดแรงจูงใจในการเตรียมพร้อม และพัฒนาอุตสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติขึ้นในประเทศไทย พร้อมทั้งน าเสนอให้เห็นว่าใบสับปะรดเป็นแหล่งเส้นใยธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง และยังไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยในส่วนท้าย ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางใหม่ในการแยกเส้นใยใบสับปะรดส าหรับการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมClimate change is an important threatening process that everyone has to be responsible for. In another aspect, sustainable usages of energy and natural resources to accommodate the world economic growth are also needed. Over the past decades, natural fibers have been identified as one of the green materials widely studied. Leading industrialized countries have already prepared themselves on this material. New rules and regulations are issued in order to force industries to align with the policy. This article presents a brief review of the development of natural fiber industries in leading industrialized countries. The aims are to provide a wide perspective of the industries and activate the awareness for Thai industries. In addition, it will be illustrated that pineapple leaves are a high potential source of natural fiber that is remained underutilized. In the final part, the authors present a novel method for the extraction of pineapple leaf fiber for industrial uses.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-16