การเปรียบเทียบหาจำนวนเพศผู้และเพศเมียของแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา (Trichogramma confusum Viggiani) และปริมาณของไข่ผีเสื้อข้าวสาร

Authors

  • ปรากรม ประยูรรัตน์ Department of Biology, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi
  • อุมาพร จันทนวรานนท์ Department of Biology, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi

Keywords:

การเปรียบเทียบ, จำนวนเพศผู้และเพศเมีย, ปริมาณของไข่ผีเสื้อข้าวสาร, แตนเบียนไข่ (Trichogramma confusum Viggiani), ผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica Stainton)

Abstract

ผลของจำนวนผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica Stainton ที่ถูกเบียน จำนวนตัวเต็มวัย และจำนวนตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู้ของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani ที่ออกมาจากไข่ที่ถูกเบียน โดยใช้จำนวนของแตนเบียนไข่เพศผู้และเพศเมีย 25:100 50:100 75:100 และ 100:100 ตัว ปล่อยให้ลงเบียนไข่ของผีเสื้อข้าวสารในปริมาณ 500 1000 1500 และ 2000 ฟอง ทำการทดลอง 4 ซ้ำ พบว่าผลของจำนวนไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ถูกเบียน การเกิดเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเพศเมีย ตัวเต็มวัยเพศผู้ของแตนเบียนไข่จากจำนวนของแตนเบียนไข่เพศผู้และเพศเมียที่ใช้ใน 4 ระดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สำหรับปริมาณของไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ใช้ในการเบียนและความเกี่ยวข้องกันระหว่างจำนวนของแตนเบียนไข่เพศผู้และเพศเมียกับปริมาณของไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ใช้ในการเบียน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยพบว่า จำนวนของไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ถูกเบียนสูงสุดที่ความเกี่ยวข้องกันระหว่างจำนวนของแตนเบียนไข่เพศผู้และเพศเมีย 25:100 ตัว กับปริมาณของไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ใช้ในการเบียน 1500 ฟอง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 863.75 ฟอง สำหรับจำนวนไข่ของผีเสื้อข้าวสารที่ถูกเบียนและฟักเป็นแตนเบียนไข่ตัวเต็มวัยทั้งหมดสูงสุด จำนวนแตนเบียนไข่ตัวเต็มวัยเพศผู้สูงสุดและแตนเบียนไข่ตัวเต็มวัยเพศเมียสูงสุด ที่ความเกี่ยวข้องกันระหว่างจำนวนของแตนเบียนไข่เพศผู้และเพศเมีย 50:100 ตัวกับปริมาณของไข่ผีเสื้อข้าวสารที่ใช้ในการเบียน 2000 ฟอง โดยได้ค่าเฉลี่ย 789.00, 408.25 และ 380.75 ตัว ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-03-04