ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้าง ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors

  • โสภณ ไทยจีน Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
  • ชุติวรรณ เพ็ญเพียร

Keywords:

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, เศษส่วน

Abstract

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาความสามารถและพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 30 คน และในจำนวนนี้มีนักเรียนเป้าหมาย 4 คน สำหรับการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วน ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมนำไปวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นี้ นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ได้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งปัญหาแต่ละข้อสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนไม่เกินความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วน สามารถสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสำคัญ .05 และเมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนมากขึ้น พบว่านักเรียนใช้เวลามากขึ้นในการทำความเข้าใจปัญหา แสดงร่องรอยการขีดเขียนหรือวาดรูปประกอบมากขึ้นในขณะทำความเข้าใจปัญหา ใช้เวลามากขึ้นในการซักถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา กำหนดตัวแปรและสร้างสมการได้เหมาะสมมากขึ้น เขียนภาพหรือแผนภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเขียนคำอธิบายกระบวนการค้นหาคำตอบได้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-03-04