ผลของศักย์ของสารเจือที่มีต่อความหนาแน่นสถานะของตัวนำยวดยิ่งแบบคลื่นดี

Authors

  • เกศริน มีมล Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

ตัวนำยวดยิ่งแบบคลื่นดีที่มีสารเจือ, ความหนาแน่นสถานะ

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา ผลของสารเจือที่มีต่อความหนาแน่นสถานะของตัวนำยวดยิ่งแบบคลื่นดีที่มีสารเจือ โดยจะใช้ฟังก์ชันกรีน และ ที เมทริกซ์ ในการคำนวณหาสมการความหนาแน่นสถานะของตัวนำยวดยิ่งที่มีสารเจือแบบแม่นตรงและแบบประมาณ ซึ่งได้แสดงผลการคำนวณเชิงตัวเลขด้วย พบว่าศักย์ของการกระเจิงของสารเจือจะมีผลทำให้พีคของความหนาแน่นสถานะ ที่มีค่าลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-03-04