การพิจารณากำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัย

Authors

  • สุรเมศวร์ ฮาชิม Faculty Science and Technology, Thammasat University

Keywords:

ขนาดตัวอย่าง, การกำหนดขนาดตัวอย่าง

Abstract

จำนวนขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของงานวิจัย จำนวนขนาดตัวอย่างที่น้อยเกินไปจะทำให้ไม่สามารถแสดงความแตกต่างของปัจจัยที่สนใจได้ในระดับที่เป็นที่พอใจ ขณะที่จำนวนขนาดตัวอย่างที่มากเกินไปจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลา และงบประมาณ            การกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัยเชิงสำรวจ ปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดขนาดตัวอย่างได้แก่ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ต้องการทดสอบ ความแปรปรวนของข้อมูลประชากร อำนาจของการทดสอบ ระดับนัยสำคัญในการทดสอบ และสมมติฐานของการทดสอบ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-03-04

Issue

Section

บทความวิชาการ