พีคโคเฮียเรนซ์ที่บริเวณอุณหภูมิวิกฤตในตัวนำยวดยิ่งชนิดคลื่นดี

Authors

  • จิรัฐติกานต์ หวังหุ้นกลาง Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

Keywords:

พีคโคเฮียเรนซ์, ตัวนำยวดยิ่งชนิดคลื่นดี

Abstract

มีความเชื่อว่าพีคโคเฮียเรนซ์ของอัตราส่วนของอัตราการผ่อนคลายสปินของนิวเคลียสของสถานะนำยวดยิ่งต่อสถานะนำปกติจะพบในตัวนำยวดยิ่งชนิดคลื่นเอสเท่านั้น สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้คณะผู้วิจัยได้คำนวณหาอัตราส่วนของอัตราการผ่อนคลายสปินของนิวเคลียสของสถานะนำยวดยิ่งต่อสถานะนำปกติของตัวนำยวดยิ่งชนิดคลื่นดีโดยตรงจากสมการของอัตราการผ่อนคลายสปินของนิวเคลียสของสถานะนำยวดยิ่งของตัวนำยวดยิ่งแบบไม่ดั้งเดิมตามแบบทฤษฎีBCS ภายใต้แรงควบคู่อย่างอ่อน โดยได้แสดงผลการคำนวณเชิงตัวเลขของอัตราส่วนของอัตราการผ่อนคลายสปินของนิวเคลียสของสถานะนำยวดยิ่งต่อสถานะนำปกติ และค่าช่องว่างพลังงานที่ขึ้นกับอุณหภูมิ ในที่สุดคณะผู้วิจัยได้พบว่าตัวนำยวดยิ่งชนิดคลื่นดีสามารถเกิดพีคโคเฮียเรนซ์ที่บริเวณอุณหภูมิวิกฤตได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads