คาริโอไทป์ของปลาตะเพียนน้ำตก ตะเพียนทราย จาด สร้อยลูกกล้วย กระโห้ เวียน และปลายี่สกทองที่พบในประเทศไทย

Authors

  • ธวัช ดอนสกุล Faculty of Science
  • วิเชียร มากตุ่น Faculty of Science

Keywords:

โครโมโซม, คาริโอไทป์, ปลาตะเพียนน้ำตก, ปลาตะเพียนทราย, ปลาจาด, ปลาสร้อยลูกกล้วย, ปลากระโห้, ปลาเวียน, ปลายี่สกทอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคาริโอไทป์ของปลาตะเพียนน้ำตก ปลาตะเพียนทราย ปลาจาด ปลาสร้อยลูกกล้วย ปลากระโห้ ปลาเวียน และปลายี่สกทองที่พบในประเทศไทย จากการเตรียมโครโมโซมด้วยเนื้อเยื่อไตพบว่า ปลาตะเพียนน้ำตก ปลาตะเพียนทราย ปลาจาด และปลาสร้อยลูกกล้วยมีโครโมโซม 2n=50 ปลากระโห้และปลายี่สกทองมีโครโมโซม 2n=98 ในขณะที่ปลาเวียนมีโครโมโซม 2n=100 และผลการวิเคราะห์คาริโอไทป์พบว่า คาริโอไทป์ของปลาตะเพียนน้ำตกประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมทาเซนทริก 12 คู่ ซับเมทาเซนทริก 7 คู่ และอะโครเซนทริก 6 คู่ จำนวนแขนโครโมโซม (NF) เท่ากับ 88 คาริโอไทป์ของปลาตะเพียนทรายประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมทาเซนทริก       1 คู่ ซับเมทาเซนทริก 1 คู่ ซับเทโลเซนทริก 1 คู่ และอะโครเซนทริก 22 คู่ NF=54 คาริโอไทป์ของปลาจาดประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมทาเซนทริก 7 คู่ ซับเมทาเซนทริก 5 คู่ ซับเทโลเซนทริก 5 คู่ และอะโครเซนทริก 8 คู่ NF=74 คาริโอไทป์ของปลาสร้อยลูกกล้วยประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมทาเซนทริก 9 คู่ ซับเมทาเซนทริก 5 คู่             ซับเทโลเซนทริก 1 คู่ และอะโครเซนทริก 10 คู่ NF=78 คาริโอไทป์ของปลากระโห้ประกอบด้วยโครโมโซมแบบ                 เมทาเซนทริก 9 คู่ ซับเมทาเซนทริก 17 คู่ ซับเทโลเซนทริก 10 คู่ และอะโครเซนทริก 13 คู่ NF=150  คาริโอไทป์ของปลาเวียนประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมทาเซนทริก 18 คู่ ซับเมทาเซนทริก 12 คู่ ซับเทโลเซนทริก 3 คู่ และอะโครเซนทริก 17 คู่ NF=160  คาริโอไทป์ของปลายี่สกทองประกอบด้วยโครโมโซมแบบเมทาเซนทริก 13 คู่ ซับเมทาเซนทริก 7 คู่  ซับเทโลเซนทริก 5 คู่ และอะโครเซนทริก 24 คู่ NF=138

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-03-04