การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้านสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย The Development of the Science Learning Activity Packages on “Household Chemicals” for 8th Grade Students Using Several Learning

Authors

  • โชติรส ตระกูลกำเนิด Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • ปิยะณัฐ อินทร์แถม
  • สุพัตรา บุญเส้ง
  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล

Keywords:

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สารเคมีในบ้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ Science learning activity packages, Household chemicals, Learning achievement, Satisfaction

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้าน และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ของโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) จังหวัดสระบุรี จำนวน 30 คน ตัวชุดกิจกรรมที่ใช้ในการวิจัย         แบ่งออกเป็น 3 ชุดกิจกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรมที่ 1รู้จักสารเคมีในบ้าน ชุดกิจกรรมที่ 2 รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจสารเคมีในบ้าน  ชุดกิจกรรมที่ 3 การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้านสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2)แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ      3)แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบทดสอบ    วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมี ในบ้าน 5)แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ 6)แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้าน การวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน(OneGroup Pretest-Posttest Design) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก(                         = 4.38, SD = 0.29) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีในบ้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมี   ในบ้าน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.84, SD = 0.08)The purposes of this study were: 1) to developthe science learning activity packages on household chemicals for 8thgrade students, 2) to studyscience learning achievement of 8th grade students, who were  studying with the science learning activity packages on household chemicals, and 3) to study satisfaction of sample group toward the sciencelearning activity packages on household chemicals.Thesample group of this study was 8th grade students (30students) studying in the second semester of 2012 academicyear in Chumchonwatklongsai School Saraburi province. Thelearning packages used in this study were divided into three activity packages: 1) Introduction of household chemicals, 2) Using household chemicals, and 3) FirstAid on the dangers from chemicals. The research tools consisted of: 1) the science learning activity packages on household chemicalsfor 8th grade students, 2) the assessment form for consistency between the learningobjective and the contents of the science learning activity packages on household chemicals, 3) the assessment form of the quality of the science learning activity packages on household chemicals by the experts, 4) the achievement test on householdchemicals, 5) the assessment form for consistency of thetests, and 6) the students’ satisfactionquestionnaire toward the science learning activity packages on householdchemicals. The experimental research methodology; One-Group Pretest-PosttestDesign was used in this study. The result indicated that: 1)The science learning activity packages by the experts were at level of verygood quality ( = 4.38, SD = 0.29) 2) The mean scores of learningachievement of posttest were higher than thoseof pretest at the statistically significant .05 level. 3)The students’ satisfaction toward the science learning activity packages onhousehold chemicals for 8th grade students was at very good level ofsatisfaction. ( = 4.84, SD =0.08)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

โชติรส ตระกูลกำเนิด, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

ปิยะณัฐ อินทร์แถม

สุพัตรา บุญเส้ง

น้ำฝน คูเจริญไพศาล

Downloads

Published

2013-11-09