ควอซีนอร์มอลโหมดของหลุมดำไรส์เนอร์-นอร์ดสเตริมที่มีค่าความโค้งส่วนย่อย k=-1, 0, และ 1 ในปริภูมิเวลาแอนไทเดอซิเตอร์ 5 มิติ Quasinormal Modes of the Reissner-Nordstrom Black Holes with the Sectional Curvature, k=-1, 0 and 1, in the 5-Dimensional Anti de Sit

Authors

  • จรูญศักดิ์ จรัสศรีวิไล Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • สุพจน์ มุศิริ

Keywords:

ควอซีนอร์มอลโหมด ความถี่ควอซีนอร์ หลุมดำไรน์เนอร์-นอร์ดสเตริม ปริภูมิเวลาแอนไทเดอซิเตอร์ การแปลงเฟสของหลุมดำ quasinormal modes, quasinorma frequencies, Reissner-Nordstrom black hole, anti de Sitter spacetime, black hole phase transition

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการคำนวณเชิงวิเคราะห์หาควอซีนอร์มอลโหมดของหลุมดำไรส์เนอร์-นอร์ดสเตริมในปริภูมิเวลาแอนไทเดอซิเตอร์ 5 มิติ หลุมดำนี้ถูกรบกวนด้วยสนามสเกลาร์ที่มีมวลและประจุโดยประจุนี้ได้เข้าคู่กับสนามแมกซ์เวลล์ของหลุมดำและได้ทำการเปลี่ยนค่าความโค้งส่วนย่อยเป็น k = -1,0 และ 1 ผลงานวิจัยที่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีใน 4มิติ [5,6] ในงานวิจัยนี้ยังได้ทำการประมาณพจน์ที่มีค่าน้อยณ ที่บริเวณไกลๆ เพื่อตรวจข้อผิดพลาดจากวิธีการประมาณที่ใช้ในงานวิจัยโดยพบว่ายิ่งควอซีนอร์นอร์มอลโหมดและความถี่ที่มีค่า n สูงเท่าใดความผิดพลาดจากการประมาณก็จะน้อยลงด้วยQuasinormal modes of theReissner-Nordstrom black hole in 5-dimensional AdS spacetimes are analyticallycalculated. The black holes are perturbed by a charged and massive scalarfield. The scalar field charge is coupled to the Maxwell field from the black holes.We vary the sectional curvature as k = -1, 0 and 1. The results aresimilar to those in [5,6], for 4-dimensional cases. We also approximate somesmall-value terms at the infinity to check the error from the analyticalapproximation. The higher value number n of quasinormal modes and theirfrequencies, the leaser error-value numbers are found.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จรูญศักดิ์ จรัสศรีวิไล, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

สุพจน์ มุศิริ

Downloads

Published

2013-11-09