อิทธิพลของโบโมฟอสเอททิลต่อการฟักไข่ การอยู่รอดของตัวเต็มวัย ความยาวครีบ และอัตราส่วนเพศของปลาซิวข้าวสารเดซี่ (Oryzias Woworae, Parenti and Hadiaty, 2010) (Teleostei) Effects of the Bromophos-Ethyl on Egg Hatching, Adult Survival, Fin morphometrics and th

Authors

  • อรินทม์ งามนิยม
  • บุษบา ปันยารชุน
  • ทายาท ศรียาภัย
  • กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

Keywords:

โบโมฟอสเอททิล ปลาซิวข้าวสารเดซี่ ความยาวครีบ ครีบหลัง ครีบก้น bromophos-ethyl, O. woworae, fin morphometrics, dorsal fin, anal fin

Abstract

โบโมฟอสเอททิลเป็นยาฆ่าแมลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่อไร้ท่อของสัตว์น้ำจืดและสามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ปลาสกุล Oryzias เป็นสกุลของปลาขนาดเล็กที่นิยมใช้เป็นสัตว์ทดลองต้นแบบในหลายๆด้านของชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง ปลาซิวข้าวสารเดซี่ (O. woworae) เป็นปลาซิวที่อาศัยอยู่ทั่วไปในประเทศอินโดนีเซีย โดยลักษณะของครีบหลังและครีบก้นมีลักษณะพิเศษในการบ่งบอกเพศซึ่งถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนเพศครีบทั้งสองของตัวผู้จะยาวกว่าตัวเมียเสมอ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ศึกษาอิทธิพลของโบโมฟอสเอททิลต่อการฟักไข่การอยู่รอดของตัวเต็มวัย ความยาวครีบ และอัตราส่วนเพศของ O. woworae หลังจากไข่ที่ถูกเลี้ยงใน 1 μg·mL–1 ของโบโมฟอสเอททิลจำนวนการฟักของตัวอ่อน และการอยู่รอดถึงระยะตัวเต็มวัยจะลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญความยาวของครีบหลังและครีบก้นจะสั้นลงเมื่อเทียบกับกลุ่มปลาที่ไม่ได้รับอิทธิพลของสารนี้อย่างไรก็ตามไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในปลาเพศเมียในอัตราส่วนเพศหลังได้รับอิทธิพลของ 1 μg·mL–1 โบโมฟอสเอททิล เป็นเวลา 8 เดือน พบว่าจำนวนเพศเมียมากกว่าเพศผู้อย่างเป็นนัยสำคัญจากผลการทดลองสรุปได้ว่า O. woworaeสามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ที่มีความไวในการประเมินการตอบสนองต่อสารรบกวนระบบต่อไร้ท่อที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติสารโบโมฟอสเอททิลน่าจะเลียนแบบการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นผลให้เกิดความผิดปกติของอัตราส่วนเพศและลักษณะคล้ายเพศเมียในครีบหลังและครีบก้นของปลาเพศผู้Bromophos-ethyl is an insecticide that causes anegative physiological response in the endocrine functions of freshwaterorganisms. This insecticide is present in the natural environment as a chemicalcontaminant. Oryzias is genus of tiny fish and is a popular animal modelin many fields of vertebrate biology. Oryzias woworae (also known asDaisy's ricefish) inhabit natural freshwater of Indonesia. The dorsal and anal finsexhibit sexual dimorphism, and the length is controlled by sex steroidhormones. The aim of this study is to investigate the effects ofbromophos-ethyl on egg hatching, adult survival, fin morphometrics and the sexratio of Oryzias woworae, a sensitive bioindicator. Fin morphometricswas measured as the value (%) of the dorsal fin length (DFL) or anal fin length(AFL) divided by the standard length (SL). The number of hatched fish andsurviving adults decreased after the eggs were treated with 1 μg·mL–1 bromophos-ethyl. In adult fish, theDFL/SL% and AFL/SL% values of males were decreased, and the sex ratio wasbiased towards females following treatment with 1 μg · mL–1 of insecticide at 8 monthspost-hatching. These results suggest that O. woworae can useful inexamining endocrine disruptions as a potential bioindicator. Bromophos-ethylaffected hatching and the survival rate of O. woworae and may exertxenoestrogenic activity by feminising the fin development of males.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อรินทม์ งามนิยม

บุษบา ปันยารชุน

ทายาท ศรียาภัย

กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

Downloads

Published

2013-11-09