ตัวแบบ EOQ ที่มีอัตราการเพิ่มสินค้าต่อเนื่องและสินค้ามีราคาสูงขึ้น The EOQ Model with Continuous Replenishment Rate and

Authors

  • คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
  • วิรณชัย พุ่มสุข

Keywords:

ตัวแบบ EOQ อัตราการเพิ่มสินค้าต่อเนื่อง สินค้ามีราคาสูงขึ้น วิธีพีชคณิต EOQ model, continuous replenishment rate, price increases, algebraic method

Abstract

ในงานวิจัยนี้เราใช้วิธีพีชคณิตที่นำเสนอโดย Grubbström และ Erdem [2] และCárdenas-Barrón [3] หาตัวแบบ EOQ เหมาะที่สุดที่มีอัตราการเพิ่มสินค้าต่อเนื่องและสินค้ามีราคาสูงขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราการเพิ่มสินค้าแบบอนันต์ของสมมุติฐานของตัวแบบในNaddor [4] เป็นแบบต่อเนื่อง สุดท้ายเราได้ยกตัวอย่างเชิงตัวเลขเพื่อแสดงการประยุกต์ของตัวแบบEOQ ที่ได้In this article, we use algebraic method proposedby Grubbström and Erdem [2] and Cárdenas-Barrón [3] to determinethe optimal EOQ model with continuous replenishment rate and price increases, bychanging infinite replenishment rate of the model assumption in Naddor [4] to be continuous replenishment rate. Finally, we givenumerical examples to illustrate applications of the model obtained.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร

วิรณชัย พุ่มสุข

Downloads

Published

2013-11-09