การทดลองเชิงเปรียบเทียบและแผนแบบบล็อก Comparative Experiments and Block Designs

Authors

  • มงคล ตุ้นทัพไทย
  • อุทมพร จงถาวรวุฒิ
  • จริยา อุ่ยยะเสถียร

Keywords:

แผนแบบบล็อก แผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ที่สมดุล block designs, balanced incomplete block designs

Abstract

ในการทดลองเปรียบเทียบอิทธิพลของทรีตเมนต์ซึ่งแตกต่างกัน จำเป็นต้องมีการวางแผนการทดลองที่เหมาะสมสำหรับควบคุมสิ่งรบกวนที่มาจากปัจจัยอื่นๆเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือแผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ที่สมดุลนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการทดลองที่เหมาะสมดังกล่าวในบทความนี้ได้แนะนำให้รู้จักแผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ที่สมดุลและอธิบายขั้นตอนการสร้างแผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ที่สมดุลอย่างง่ายนอกจากนั้นเราได้เสนอกระบวนการสร้างแผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ที่สมดุลใหม่จากแผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ที่สมดุลเดิมเมื่อเพิ่มหนึ่งทรีตเมนต์A comparative experiment for the effect of different treatments need a properdesign of experiment to control confounding effects of other factors. In orderto record reliable data, Balanced Incomplete Block Design (BIBD) is a crucialtool to construct such a proper experiment. This article introduces BIBD andprovides some common BIBD construction. Moreover, we propose a method toconstruct a new BIBD from the old BIBD when one treatment is appended.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

มงคล ตุ้นทัพไทย

อุทมพร จงถาวรวุฒิ

จริยา อุ่ยยะเสถียร

Downloads

Published

2013-06-30