การศึกษาอัตราการระบายอากาศธรรมชาติของโรงเรือนเกษตรกรรม

Authors

  • อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

Keywords:

แรงลอยตัว, แรงลม, โรงเรือนเกษตรกรรม, อัตราการระบายอากาศธรรมชาติ

Abstract

การศึกษาอัตราการระบายอากาศธรรมชาติของโรงเรือนเกษตรกรรมนี้ใช้ในการทำนายอัตราการระบายอากาศในโรงเรือนเกษตรกรรมที่มีช่องเปิดด้านบนและด้านข้าง ภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศภายนอก ได้แก่ อุณหภูมิอากาศแวดล้อมและรังสีอาทิตย์ภายนอก โดยอัตราการระบายอากาศคำนวณจากแรงลอยตัวเนื่องมาจากความร้อนและแรงลม ความถูกต้องของสมการที่คำนวณได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากสมการสมดุลพลังงาน และการวัดอัตราความเร็วของอากาศผ่านพื้นที่ช่องเปิดด้านบนและด้านข้างให้ผลใกล้เคียงกันดี และสามารถนำไปใช้ทำนายอุณหภูมิอากาศภายในโรงเรือนเกษตรกรรมที่มีช่องเปิดด้านบนและด้านข้างได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads