ชุดการเรียนการสอน เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excelสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Authors

  • จุฑามาศ บัวทอง Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • สายัณห์ โสธะโร
  • ชุติวรรณ เพ็ญเพียร

Keywords:

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น Microsoft Excel

Abstract

บทคัดย่อ               การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อสร้างชุดการเรียนการสอน เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการเรียนเรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้  Microsoft Excel และ (3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excel  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม) เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 12 คาบ ผู้วิจัยประเมินผลการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากใบกิจกรรม และจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excel  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นอกจากนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นโดยใช้ Microsoft Excel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excel มีผลการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสำคัญ .01 และนักเรียนมีเจตคติทั้งด้านต่อเนื้อหาคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นและด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ชุดการเรียนการสอน เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft Excel ที่สร้างขึ้น ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความสามารถในการเรียนเรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น โดยใช้ Microsoft ExcelABSTRACT               The purposes of this study were 1) to construct an instructional package on mathematics of finance by using microsoft  excel  for  Mathayomsuksa V  students, 2) to study the students’ achievement on mathematics of finance, and 3) to study the students’ attitude  toward mathematics of finance and instructional activities after learning through the proposed  instructional package .              The study was conducted during the second semester of the 2010 academic year. The subjects, selected by purposive sampling, were 40  Mathayomsuksa V  students of Srinakharinwirot  University,  Prasanmit Demonstration School (Secondary).  The researcher taught them for a total of 12 periods. Worksheets and an achievement test were used in assessment of the students’ performance. Moreover, the subjects were asked to complete a questionnaire involving their attitude toward mathematics of finance and the instructional activities after learning through the instructional package.              An analysis of the data, with at .01 level of significance, revealed that more  than 70% of the subjects performed better than 65% of the total score, the  results of the questionnaire indicated that they had positive attitude toward mathematics of finance and the instructional activities at a high level.  This shows that the Mathayomsuksa V students were able to learn the concept of mathematics of finance by using Microsoft  Excel  for  Mathayomsuksa V  students. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-11-30