Return to Article Details ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2 รูปแบบ Download Download PDF