ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2 รูปแบบ

Authors

  • เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กุศล อิศดุลย์
  • จิราภรณ์ บุญส่ง

Keywords:

การฝึกและปฏิบัติ เกมการศึกษาจำลอง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2 รูปแบบ ในหัวข้อ “การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ แบบฝึกและปฏิบัติและแบบเกมการศึกษาจำลอง โดยทั้ง 2 แบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีรูปแบบต่างกัน 3) ศึกษาความคงทนในการเรียน จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบต่างกันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาหาประสิทธิภาพบทเรียน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี จำนวน 86 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จำนวน 100 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-test            ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบการฝึกและปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 86.53/87.60 และ   บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบเกมการศึกษาจำลอง มีประสิทธิภาพ 87.07/88.00 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทั้งสองแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความคงทนในการเรียนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติABSTRACT The research aimed 1) to develop two types of computer multimedia instruction on “Problems Solving in Mathematics” for Prathomsuksa 2 students including a drill and practice type and an educational game type these two types had to satisfy 85/85 criteria. 2) To study learning achievement of students and 3) to study learning retention of students learning with these instructions.The sample group for evaluating quality of the computer multimedia instruction was 86 Prathomsuksa 2 from Wat Khao Wang school. The sample group for studying learning achievement and retention included 100 Prathomsuksa 2 students from Anubal Ratchaburi school. The instruments consisted of two types of computer multimedia instruction and an achievement test.The statistic analyzing included percentage, mean and t-test.The results revealed that: an efficiency of the drill and practice computer multimedia equal to 86.53/87.60. and an efficiency of the educational game computer multimedia instruction equal to 87.07/88.00. Students learning with two types did not have significantly different in their learning achievement and retention. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-11-30